POLITIKA PRIVATNOSTI

OPŠTI USLOVI UČESTVOVANJA I PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA
“Moja NAJ online kupovina”

Član 1.
– Organizator Konkursa –
Organizator nagradnog konkursa pod nazivom “Moja NAJ online kupovina” (u daljem tekstu: Konkurs) je
Izdavačko društvo Ringier Axel Springer doo Beograd, ul. Kosovska br. 10, 11000 Beograd,
MB: 17134990, PIB: 100000889 (u daljem tekstu: Organizator i/ili Ringier Axel Springer), a koji
Konkurs se održava posredstvom onlajn platforme: „bliconlinekupovina.rs“, u periodu od 01.11.2020.
godine (od 12:00 časova) do 25.12.2020. godine (do 11:59 časova).
Član 2.
– Učesnici Konkursa –
Učesnici Konkursa mogu biti svi punoletni građani Republike Srbije, sa prebivalištem u Republici Srbiji,
koji prihvate Opšte uslove učestvovanja i pravila nagradnog konkursa “Moja NAJ online kupovina”, daju
saglasnost Organizatoru i partnerima, za obradu/upotrebu dostavljenih podataka i ispuni ostale
zahtevane uslove u skladu sa članom 4. ovih pravila Konkursa (u daljem tekstu: Pravila konkursa) (u
daljem tekstu: Učesnik).
Član 3.
– Realizacija Konkursa –
U cilju sprovođenja Konkursa, Organizator će, kreirati posebnu onlajn platformu na kojoj će se konkurs
odvijati – „bliconlinekupovina.rs“, na kojoj će biti istaknuta Pravila konkursa, kao i uputstva Učesnicima
Konkursa i obaveštenje o samom Konkursu.
Član 4.
– Učestvovanje na Konkursu –
Svaki posetilac onlajn platforme na kojoj se Konkurs odvija: „bliconlinekupovina.rs“, koji ispunjava uslove
predviđene članom 2. Pravila konkursa, može učestvovati na Konkursu, uz ograničenja navedena u ovom
članu, tako što će u delu predviđenom za učestvovanje na Konkursu, posle „čekiranja“ polja i prihvatanja
Pravila Konkursa, popuniti polja za unos neophodnih informacija (ime, godine starosti, e-mail adresa) te
uz odgovarajaći opis (u daljem tekstu: priča) poslati Organizatoru fotografiju proizvoda koji su kupili
online (u daljem tekstu: fotografija)
Na fotografiji se sme nalaziti samo proizvod kupljen online bez bilo kakvih dodatnih predmeta i/ili lica,
uključujući ali ne ograničavajući se na ambalažu kurirske službe, delove sajta sa kojeg je proizvod
naručen, platne kartice kojim je proizvod plaćen i sl, bilo kakve zapise lika fizičkih lica i/ili bilo kakve
logotipe, ambleme i dr, bilo kakva imena, prezimena, pseudonime i sl.
Svaki učesnik može poslati najviše pet fotografija, ali može osvojiti samo jednu nagradu u toku
celokupnog trajanja Konkursa.
Članovi zajedničkog domaćinstva (što se utvrđuje prema mestu prebivališta iz ličnog dokumenta) ne
mogu da osvoje više od jedne nagrade u toku trajanja Konkursa, bez obzira na broj članova domaćinstva
koji učestvuju na Konkursu.
Organizator zadržava pravo da ne objavi fotografije neprikladne sadržine, kao i fotografije koje ne
ispunjavaju uslove iz ovog i drugih članova Pravila konkursa.
Nakon provere fotografije od strane Organizator, fotografije koje nisu u suprotnosti sa Pravilima konkursa
i važećim propisima Republike Srbije, će biti objavljene na online platformi na kojoj se Konkurs odvija:
„bliconlinekupovina.rs“.
Svaki Učesnik Konkursa može, u bilo kom trenutku u periodu trajanja Konkursa, odnosno do kraja
odgovarajućeg kola Konkursa, otkazati učestvovanje na Konkursu, tako što će na e-mail adresu:
mojanajonlinekupovina@ringier.rs poslati zahtev za otkazivanje učestvovanja na Konkursu. U tom
slučaju, Učesnik se isključuje iz daljeg učestvovanja na Konkursu, a Organizator i partneri će obezbediti
brisanje svih podataka o Učesniku u najkraćem roku, a najkasnije u roku 30 dana od dana prijema
zahteva za otkazivanje učestvovanja na Konkursu.
Član 5.
– Izbor dobitnika nagrada –
Izbor dobitnika nagrada se vrši u dva kola, rangiranjem Učesnika prema kriterijumima: kreativnosti,
zanimljivosti i originalnosti fotografija i priča.
Prvo kolo Konkursa se odvija u Periodu od 01.11.2020. do 25.11.2020. godine, a drugo kolo u periodu od
01.12.2020. godine do 25.12.2020. godine.
Poslednjeg dana svakog kola, u periodu trajanja Konkursa, u 11:59 časova, vrši se presek pristiglih
fotografija i priča i komisija imenovana od strane Organizatora (u daljem tekstu: Komisija) verifikuje
rezultate Konkursa u tom kolu i vrši rangiranje Učesnika prema kriterijumima kreativnosti, zanimljivosti i
originalnosti fotografija i priča (najbolje je rangiran Učesnik koji je dostavio Organizatoru najkreativniju,
najzanimljiviju, najoriginalniju fotografiju / priču).
Komisija u obzir uzima samo jednu fotografiju/priču istog Učesnika u toku jednog kola, i to onu koja je
najkreativnija, najzanimljivija, najoriginalnija.
Za 5 prvoplasiranih Učesnika u svakom kolu, u skladu sa rangiranjem izvršenim od strane Komisije (u
daljem tekstu: dobitnik i/ili dobitnici) će biti dodeljene nagrade u skladu sa članovima 6. i 7. Pravila
konkursa.
Ukoliko bilo ko od 5 prvoplasiranih dobitnika ne prihvati nagradu ili ne dostavi Organizatoru neophodne
podatke u skladu sa Pravilima konkursa, Organizator zadržava pravo da kontaktira prvog sledećeg
rangiranog učesnika, u skladu sa odlukom Komisije, i da istom dodeli nagradu u skladu sa članovima 6. i
7. Pravila konkursa.
Ukoliko niko od 20 prvoplasiranih učesnika, prema odluci Komisije, ne prihvati nagradu ili ne dostavi
Organizatoru neophodne podatke u skladu sa Pravilima konkursa, nagrade iz tog meseca ostaju u svojini
Organizatora.
Član 6.
– Vrste nagrade –
Dobitnici osvajaju sledeće nagrade:
– U prvom kolu Konkursa (koje traje u periodu od 01.11.2020. do 25.11.2020. godine) dobitnicima
će biti dodeljeni sponzorski paketi partnera Konkursa Banca Intesa i Visa;
– U drugom kolu Konkursa (koje traje u periodu od 01.12.2020. do 25.12.2020. godine) dobitnicima
će biti dodeljeni sponzorski paketi partnera Konkursa Shoppster i Mercator-S,
(u daljem tekstu: nagrade i/ili nagrada)
(u dosadašnjem i daljem tekstu: Banca Intesa, Visa, Shoppster i Mercator-S zajedno označeni kao:
partneri).
Nagrada se ne može zameniti za novac ili bilo koju drugu nagradu. Nagrade se ne mogu prenositi na
druga fizička i/ili pravna lica.
Nagrade ne mogu da dobiju lica koja su zaposlena kod Organizatora i/ili partnera, članovi njihove uže
porodice (supružnik odnosno partner, deca i/ili usvojena deca i roditelji i/ili usvojitelji), kao ni bilo koje lice
koje je učestvovalo u pripremi Konkursa, niti bilo koje lice koje ima pristup podacima vezanim za Konkurs.
Dobitnici iz prvog kola Konkursa ne mogu odvojiti nagradu u drugom kolu Konkursa.
Član 7.
– Dostavljanje obaveznih podataka, objavljivanje imena dobitnika i preuzimanje nagrada –
Organizator će nakon izvršenog rangiranja od strane Komisije kontaktirati dobitnika putem e-maila koji je
registrovan prilikom slanja fotografije/priče.
Svaki dobitnik je u obavezi da u roku od 48 časova od časa slanja e-maila od strane Organizatora,
obavesti Organizatora (odgovorom na poslati e-mail) o tome da li prihvata ili odbija nagradu i ukoliko
prihvata nagradu da dostavi Organizatoru sledeće podatke: ime i prezime, fotokopiju (scan) / izvod iz čipa
lične karte, broj mobilnog telefona, e-mail adresu, adresu stanovanja sa poštanskim brojem i nazivom
mesta stanovanja i druge lične podatke potrebne za eventualno izmirenje poreskih obaveza u skladu sa
članom 9. ovih Pravila konkursa.
Ukoliko dobitnik, u navedenom roku, ne obavesti Organizatora da prihvata nagradu, ili Organizatoru ne
dostavi bilo koje podatke navedene u ovom članu, smatra se da nije prihvatio nagradu, te Organizator
zadržava pravo da istu nagradu dodeli prvom sledećem Učesniku Konkursa, rangiranom u skladu sa
odlukom Komisije.
Imena dobitnika će biti objavljena na onlajn platformi: „bliconlinekupovina.rs“, na kojoj se Konkurs odvija, i
to periodično nakon izbora dobitnika nagrada u svakom kolu.
Dobitnici mogu da preuzmu nagrade u sedištu Organizatora, u terminu koje će biti dogovoren sa
Dobitnikom, a sve u roku od 60 dana od dana prijema obaveštenja od strane Organizatora o dodeli
nagrade na Konkursu.
Pri preuzimanju nagrade i kao preduslov za njihovo preuzimanje, svaki dobitnik je dužan da potpiše
potvrdu o preuzimanju nagrade, da dokaže svoj identitet i Organizatoru dostavi sledeće podatke koji su
neophodni kako bi isti izmirio eventualni porez na dohodak građana u skladu sa važećim propisima: ime i
prezime, JMBG, adresu stanovanja sa poštanskim brojem i nazivom mesta stanovanja (grad i opština),
broj telefona i da li je zaposlen. Ukoliko je lice sa ograničenom poslovnom sposobnošću bilo koji dobitnik,
preuzimanje vrše preko svojih zakonskih zastupnika.
Izuzev eventualne obaveze plaćanja navedenog poreza i predaje nagrada, Organizator neće imati bilo
kakvih drugih obaveza prema dobitnicima. Sve obaveze Organizatora prema dobitniku prestaju u
momentu preuzimanja nagrade od strane dobitnika, odnosno protekom roka za preuzimanje nagrade.
Član 8.
– Prikupljanje, čuvanje i obrada podataka –
Učesnici na Konkursu su saglasni i ovlašćuju Organizatora i da prikuplja i obrađuje prikupljene lične
podatke Učesnika i registrovanih korisnika, navedene u članu 4. i članu 7. ovih Pravila konkursa u daljem
tekstu: podaci) u svrhu omogućavanja realizacije Konkursa, ispunjavanja obaveza i u druge svrhe u
skladu sa zakonom, kao i da dostavlja podatke partnerima, a koji podaci će biti prikupljani, obrađivani,
vođeni i održavani u sledeće svrhe:
1. U svrhe organizovanja i sprovođenja Konkursa,
2. U svrhe ispunjavanja zakonskih obaveza, kao što je obaveza plaćanja eventualnog poreza na
dohodak građana, u skladu sa važećim propisima Republike Srbije,
3. U svrhu slanja „newsletter“-a – reklamnih/promotivnih obaveštenja Organizatora i/ili partnera.
Zakonski osnov obrade podataka o ličnosti iz tačke 1. prethodnog stava ovog člana je ispunjenje
ugovorne obaveze, iz člana 12, stav 1, tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije
(dalje: ZZPL).
Zakonski osnov obrade podataka o ličnosti iz tačke 2. prethodnog stava ovog člana je poštovanje pravnih
obaveza Rukovaoca, iz člana 12, stav 1, tačka 3 ZZPL-a.
Zakonski osnov obrade podataka o ličnosti iz tačke 3. prethodnog stava ovog člana je legitimni interes
Rukovaoca, kao i saglasnost/pristanak Učesnika data prihvatom ovih pravila, sve prema članu 12, stav 1,
tačka 1. i 4. ZZPL-a.
Organizator i partneri su jedini i isključivi Rukovaoci podacima koji određuje svrhe obrade, u skladu sa
zakonom.
Organizator i partneri će podatke koristiti i obrađivati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i
odgovaraju samostalno za korišćenje i obrađivanje istih tokom trajanja Konkursa i nakon realizacije
Konkursa.
Učesnici se mogu obratiti isključivo Organizatoru i/ili partnerima za brisanje podataka, i to kako tokom
trajanja Konkursa, tako i nakon realizacije Konkursa, a sve u skladu sa Plitikom privatnosti, u kom slučaju
će Organizator i/ili partneri omogućiti brisanje podataka.
Organizator je Obrađivač podataka, te iste obrađuje na način što prikuplja podatke prilikom realizacije
Konkursa i to one koji mu budu dostavljeni od strane Učesnika, a na kraju perioda trajanja Konkursa
podatke dostavlja partnerima koji će podatke obrađivati, voditi i održavati u svrhe navedene u stavu 1.
ovog člana.
Rukovalac i Obrađivač mogu da angažuju i druge obrađivače podataka u skladu sa zakonom.
Pristanak na obradu
Pored legitimnih interesa Rukovaoca da Učesnicima šalje „newsletter“-e – reklamna/promotivna
obaveštenja Organizatora i/ili partnera, Učesnici prihvatanjem ovih Pravila konkursa dodatno pristaju na
obradu njihovih podataka o ličnosti navedenih u ovim Pravilima konkursa.
Učesnici u svako doba mogu povući pristanak na način predviđen ovim Pravilima konkursa, a u skladu sa
Politikom privatnosti, nakon čega Rukovalac neće isticati ni svoja prava obrade na osnovu legitimnih
interesa.
Prava Učesnika u pogledu zaštite podataka o ličnosti
Učesnik Konkursa ima pravo na uvid, kopiranje, ažuriranje, ispravku, blokiranje i brisanje ličnih podataka
iz baze podataka u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Učesnici Konkursa mogu u svakom
trenutku zahtevati u pisanoj formi od Organizatora i/ili partnera da se u roku od 30 dana prekine
korišćenje i obrada njihovih ličnih podataka osim podataka koji su potrebni radi plaćanja poreza na
dohodak građana, koje Organizator ima obavezu čuvanja u skladu sa važećim propisima Republike
Srbije.
Svi podaci iz prethodnih stavova biće čuvani kod Organizatora i partnera u periodu od 365 od dana
prikupljanja, odnosno prijema podataka.
Podaci učesnika čuvaće se na serveru u Republici Srbiji.
Prilikom procene potrebnog nivoa uspostavljene bezbednosti podataka o ličnosti Rukovalac i Obrađivač
uzimaju u obzir i prate nivo tehnoloških dostignuća kao i troškove njihove primene, zatim prirodu, obim,
okolnosti i svrhu obrade podataka i na osnovu tih parametara procenjuju verovatnoću nastupanja rizika,
odnosno potencijalnog nivoa rizika za prava i slobode Učesnika.
Član 9.
– Izmirenje poreskih obaveza –
Organizator će za Dobitnike, koji prime nagradu čija je vrednost oporeziva u skladu sa važećim propisima
Republike Srbije, na vrednost nagrade preko neoporezivog iznosa obračunati i uplatiti porez na dohodak
građana, u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.
Član 10.
– Prenošenje prava na Organizatora i partnere –
Učestvovanjem na Konkursu Učesnici prenose na Organizatora i partnere pravo javnog objavljivanja
njihovih imena i prezimena, kao i godina starosti i e-mail adresa, i to na onlajn platformi:
„bliconlinekupovina.rs“, na kojoj se Konkurs odvija, kao i u svim drugim izdanjima Organizatora, kao i na
Facebook i/ili Instagram i/ili Twitter stranicama Organizatora, na internet i/ili Facebook i/ili Instagram i/ili
Twitter stranicama partnera, kao i njihovo korišćenje u svrhe promocije Konkursa, za vreme i nakon isteka
perioda trajanja Konkursa.
Svaki Učesnik Konkursa prihvatanjem Pravila konkursa daje svoj izričit i bezuslovan pristanak za
objavljivanje njegovih podataka: ime i prezime, godina starosti, e-mail adresa na onlajn platformi:
„bliconlinekupovina.rs“, na kojoj se Konkurs odvija, kao i svakom drugom mediju Organizatora i/ili
partnera i na Facebook, Instagram, Twitter profilu Organizatora i/ili partnera, bez bilo kakvih vremenskih,
prostornih/teritorijalnih i/ili predmetnih ograničenja i bez bilo kojih drugih kvalitativnih (npr. bez ograničenja
u pogledu načina) i/ili kvantitativnih (bez ograničenja u pogledu broja objavljivanja) ograničenja, kao i bez
obaveze Organizatora i/ili partnera i/ili bilo kog trećeg lica kojem Organizator i/ili partneri ustupe ovo
pravo, da mu za to da bilo kakvu novčanu ili drugu naknadu. Ovu saglasnost Učesnici mogu povući u bilo
kom trenutku pisanim obaveštenjem Organizatora i/ili partnera.
Organizator i/ili partneri ne snose odgovornost za tačnost, istinitost i potpunost podataka dostavljenih od
strane Učesnika na Konkursu, kao ni za greške u podacima dostavljenim od strane Učesnika na
Konkursu.
Član 11.
– Diskvalifikacija Učesnika na Konkursu –
Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje Učesnike Konkursa koji ne ispunjavaju Pravila konkursa i/ili
ne poštuju Pravila Konkursa i/ili na drugi način ometaju sprovođenje Konkursa.
Razlogom za diskvalifikaciju, u smislu prethodnog stava, naročito se smatra korišćenje bilo kakve vrste
kompjuterskog koda, virusa ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu ili zloupotrebiti
učestvovanje na Konkursu.
Ukoliko Organizator proceni ili posumnja da bilo ko od Učesnika Konkursa na bilo koji način pokušava da
prekrši Pravila konkursa, zadržava pravo da takvog Učesnika diskvalifikuje iz Konkursa i zanemari
njegovo učestvovanje, bez daljeg obrazloženja.
Član 12.
– Odgovornost za štetu i viša sila –
Organizator i/ili partneri neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu uključujući izmaklu dobit koja bi mogla
nastati za Učesnika Konkursa, iz samog učestvovanja na Konkursu i/ili iz korišćenja i/ili nemogućnosti
korišćenja Nagrade.
Organizator i/ili partneri neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koju bi Učesnici Konkursa, eventualno,
pretrpeli usled nemogućnosti dodele Nagrada, ukoliko je do nemogućnosti dodele Nagrada došlo bez
krivice Organizatora i/ili partnera.
Ako nastupe okolnosti, na koje Organizator i/ili partneri ne mogu da utiču (viša sila), Organizator može da
otkaže Konkurs i/ili dodelu Nagrada, u kom slučaju mora da obavesti Učesnike Konkursa putem na onlajn
platforme: „bliconlinekupovina.rs“, na kojoj se Konkurs odvija, a ako je potrebno i na druge razumne
načine.
U slučaju više sile Organizator i/ili partneri neće biti odgovorni za štetu koja, eventualno, nastane ili bi
mogla da nastane zbog otkazivanja Konkursa/dodele nagrada.
Organizator i partneri ne preuzimaju i ne snose odgovornost za:
– (ne)istinitost podataka koje Učesnici ostavljaju;
– posledice koje nastaju usled davanja netačnih ili pogrešnih ili neovlašćenih podataka koje je dao
Učesnik, odnosno za neuspeh ili sprečenost u realizaciji isporučivanja nagrada zbog
nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Učesnik (npr. pogrešno ime ili prezime i/ili pogrešna
adresa) odnosno za štete, koje su proistekle iz tih razloga.
Organizator i/ili partneri ne snose odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u
funkcionisanju mreža ili samog sajta. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz
razloga koji ne zavisi od Organizatora i/ili partnera. Prihvatanjem Pravila konkursa Učesnik prima k znanju
da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih mogućnosti
provajdera, i time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže, i drugi faktori, koji su
izvan kontrole Organizatora i/ili partnera, kao što su (ali ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost,
greške u konekciji kao i održavanje bezbedne konekcije na mrežu i sajt. Učešće na Konkursu zavisi i od
kapaciteta servera, odnosno zasićenosti mreže, pa shodno tome gore navedene okolnosti povremeno
mogu negativno uticati na pristup Konkursu. Zbog tehničkih problema Organizator i/ili partneri ne snose
odgovornost i isključuju mogućnost traženja/davanja bilo kakve naknade štete u toku učešća na
Konkursu. Organizator i/ili partneri ne snose odgovornost zbog tehničkih grešaka ili grešaka u unosu
podataka u toku funkcionisanja Konkursa i drugih razloga, koji ne zavise od Organizatora i/ili partnera.
Član 13.
– Pravo izmene Pravila konkursa –
Organizator zadržava pravo da, u bilo koje vreme, izvrši izmene ovih Pravila konkursa koje uključuju i
izmene (skraćenje i/ili produženje) perioda trajanja Konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi
na onlajn platformi: „bliconlinekupovina.rs“, na kojoj se Konkurs odvija.
Član 14.
– Rešavanje sporova –
Za sve sporove koji proizađu u vezi sa organizacijom i/ili sprovođenjem ovog Konkursa i koji se ne mogu
rešiti sporazumom, nadležan je stvarno nadležan sud u Beogradu.
Član 15.
– Završne odredbe –
Izvod iz ovih Pravila konkursa će biti objavljen na onlajn platformi: „bliconlinekupovina.rs“, na kojoj se
Konkurs odvija, a ista stupaju na snagu na dan početka Konkursa.
U Beogradu, dana 01.11.2020. godine.
Politika privatnosti
Davanjem saglasnosti (upisom vaših podataka: ime, prezime, e-mail adresa i čekiranjem “box-a”)
dopuštate kompanijama: Izdavačko društvo Ringier Axel Springer doo Beograd, ul. Kosovska br. 10,
Beograd, MB: 17134990, PIB: 100000889, BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, ul.
Milentija Popovića br. 7b, 11070 Beograd – Novi Beograd, MB: 07759231, PIB: 100001159, VISA CEMEA
HOLDINGS LIMITED-OGRANAK U BEOGRADU, ul. Milentija Popovića br. 5 v, 11070 Beograd – Novi
Beograd, MB: 29503915, PIB: 108566372, Privredno društvo za poslovne usluge Mercator-S doo
Beograd, ul. Autoput Za Zagreb br. 11A, 11070 Beograd – Novi Beograd, MB: 06886671, PIB: 101670560
i Shoppster d.o.o. Beograd, ul. Milutina Milankovića br. 11g, 11070 Beograd – Novi Beograd,
MB: 21496600, PIB: 111528079, da upotrebljavaju vaše lične podatke za komunikaciju i informisanje,
kao i da ih čuvaju i obrađuju u skladu sa politikom zaštite ličnih podataka.
Obaveštavamo Vas i da ukoliko niste saglasni sa obradom ili načinom obrade u svakom trenutku možete
iskoristiti zakonsko pravo ulaganja Rukovaocu i/ili obrađivaču Prigovora na obradu, a ukoliko ne želite da
Rukovalac nastavi sa obradom u bilo kom trenutku možete opozvati svoju saglasnost, slanjem e-maila
na adrese navedene u okviru detaljnijih podataka o rukovaocima/obrađivačima. Pored Prigovora, stoji
Vam na raspolaganju i institut Pritužbe Povereniku, pod uslovima predviđenim Zakonom o zaštiti
podataka o ličnosti. Takođe Vas obaveštavamo da imate pravo da u svako doba tražite pristup podacima,
njihovu ispravku ili brisanje, odnosno imate pravo i da zahtevate ograničenje obrade tih podataka ili njihov
prenos drugom Rukovaocu.
Vaši podaci će se obrađivati isključivo u svrhe navedene u nastavku. Uz svaku kategoriju obrade možete
pronaći i informaciju o dužini čuvanja podataka, kao i informacije o tome kom trećem licu, u svojstvu
Obrađivača će predmetne informacije biti dostupne:

Kategorija obrade

Svrha obrade

Dužina čuvanja podataka

Rukovalac i obrađivači podataka

Da li se podatak izvozi van teritorije EU i gde

Prikupljanje imena, godina starosti i e-mail adresa

Dostavljanje news-letter i drugih reklamnih materijala

Do opoziva pristanka ili prestanka poslovne potrebe Rukovaoca i/ili obrađivača za obradom

Izdavačko društvo Ringier
Axel Springer doo Beograd,
MB: 17134990, PIB: 100000889,
ul. Kosovska br. 10, Beograd
e-mail adresa:
andrej.mah@mediaimpact.rs
newsletter@ringier.rs

BANCA INTESA
AKCIONARSKO DRUŠTVO
BEOGRAD,
MB: 07759231, PIB: 100001159,
ul. Milentija Popovića br. 7b,
11070 Beograd – Novi Beograd
e-mail adresa:
kontakt@bancaintesa.rs

VISA CEMEA HOLDINGS
LIMITED-OGRANAK U
BEOGRADU,
MB: 29503915, PIB: 108566372,
ul. Milentija Popovića br. 5 v,
11070 Beograd – Novi Beograd,
ne
e-mail adresa:
ecom@newmoment.com

Privredno društvo za poslovne
usluge Mercator-S doo
Beograd,
MB: 06886671, PIB: 101670560,
ul. Autoput Za Zagreb br. 11A,
11070 Beograd – Novi Beograd,
e-mail adresa:
office@mercator.rs

Shoppster d.o.o. Beograd,
MB: 21496600, PIB: 111528079,
ul. Milutina Milankovića br. 11g,
11070 Beograd – Novi Beograd,
e-mail adresa:
united.link@outlook.com

ne